Regulaminy


Regulaminy

 1. Serwis iregiony.pl udostępniany jest przez firmę GCL.pl z siedzibą w Darłowie przy ul. Mieczysława Karłowicza 4C/6. (zwaną dalej GCL.pl) zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.
 2. Serwis iregiony.pl jest serwisem internetowym adresowanym do przedsiębiorców i ich klientów. Serwis iregiony.pl umożliwia umieszczanie informacji o prowadzonej działalności.
 3. W niniejszym regulaminie pod terminem "użytkownik" rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.
 5. W celu  korzystania z serwisu iregiony.pl w sposób aktywny (umieszczania informacji) Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą. Od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez GCL.pl w wiadomości "Aktywacja konta" na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi, GCL.pl rozpoczyna świadczenie Usługi w ramach serwisu iregiony.pl.
 6. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest GCL.pl.
 7. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez GCL.pl oraz przekazywane zaufanym partnerom i kontrahentom GCL.pl w celach związanych z prowadzeniem serwisu iregiony.pl oraz w celach marketingowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 10. Usunięcie przez GCL.pl, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez GCL.pl usługi w ramach serwisu ostentus.pl i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z serwisu iregiony.pl wszystkich jego informacji. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe.
 11. GCL.pl przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe.
 12. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez GCL.pl oraz na przekazanie jego danych osobowych kontrahentom GCL.pl w celach związanych z prowadzeniem serwisu iregiony.pl oraz w celach marketingowych.
 13. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących serwisu iregiony.pl i innych usług GCL.pl jak również innych produktów i firm na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.
 14. Otwierając konto w serwisie iregiony.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie iregiony.pl może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 16. GCL.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt 15 powyżej oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.
 17. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w serwisie iregiony.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 18. Wszelkie pytania dotyczące serwisu iregiony.pl oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: kontakt@gcl.pl.
 19. Prawo odstąpienia od umowy:
  - Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
  - Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  - Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien wysłać prośbę o skasowanie konta na adres GCL.pl lub e-mailem: kontakt@gcl.pl z podaniem danych dostępowych.
  - Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu GCL.pl prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
  - Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym GCL.pl została poinformowana o odstąpieniu od umowy.
 20. Interoperacyjność treści cyfrowych (aplikacja i pozostałe narzędzia informatyczne Serwisu). Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 39.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 2Mb/s. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratorów korzystając z adresu e-mail kontakt@gcl.pl
 21. GCL.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  - skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu iregiony.pl przez jego Użytkowników;
  - treść opisów charakteryzujących umieszczane przez Użytkownika informacje;
  - treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników;
  - szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie
  - wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.
 22. GCL.pl zastrzega sobie prawo do:
  - okresowego wyłączania serwisu iregiony.pl;
  - zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika;
  - usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości serwisu iregiony.pl
  - zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu iregiony.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu iregiony.pl.
 23. GCL.pl informuje, iż podczas korzystania z serwisu iregiony.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki "cookies") lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w serwisie iregiony.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie https://www.iregiony.pl/polityka_prywatnosci.html.
 24. Informacje o prawie do odstąpienia
  Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi iregiony.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez GCL.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez GCL.pl za wyraźną zgodą Użytkownika rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez GCL.pl w wiadomości "Aktywacja konta" na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta i zaloguje się do Konta.
 25. Możliwość pozasądowa i sądowo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  Spory pomiędzy GCL.pl a konsumentem (Użytkownikiem) dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
  Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 26. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: https://www.iregiony.pl/regulaminy.html. GCL.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
 27. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania materiałów w serwisie iregiony.pl w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.
 28. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z iregiony.pl prosimy kierować na adres GCL.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Grzegorz Chmielecki Lab z siedzibą w Darłowie, ul. Mieczysława Karłowicza 4c/6, kod pocztowy 76-150, adres e-mail: kontakt@gcl.pl.
 2. Inspektorem danych osobowych w firmie……………….. jest Pani/Pan ……………….., ul. ……………….., ……………….., adres e-mail: ……………………., tel. ………………………
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
 4. Podanie danych osobowych na stronie internetowej "infopomorze.pl" jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
 5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z firmą Grzegorz Chmielecki Lab z siedzibą w Darłowie, to: adres korespondencyjny ul. Mieczysława Karłowicza 4C/6, adres e-mail: kontakt@gcl.pl, formularz kontaktowy dostępny na stronie "infopomorze.pl".
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Rozumiem

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Rozumiem